برگزاري همايش و رويداد ها علمي و صنعتی تلاشي در راستاي پیشبرد برنامه هاي راهبردی توسعه محورانه و روحیه جستجوگري و كاوشگري جامعه علمي و صنعتی براي كسب معلومات و اطلاع از يافته هاي جديد در عرصه علم و دانش فنی است. علاوه بر آن، برگزاري اين رويداد ها به تجمیع تجربیات علمی و اجرایی، برقراري ارتباط مستقیم و رو در روي پژوهشگران، صنعتگران و مدیران دولتی و ايجاد زمینه اي براي فعالیت هاي جمعي كمک شاياني مي نمايد در همین راستا مجمع مهندسی توسعه باتوجه به اهداف و برنامه هاي كلان خود با شعار آموزش، پژوهش و توسعه ،علم بدون مرز برای رفاه همگانی نسبت به مشارکت در برگزاري رويداد هاي علمی و صنعتی نهاد ها و سازمان های داخلی و خارجی اقدام مي نمايد.

Image result for ‫پرچم‬‎

سخنی از بزرگان

ورود به سیستم